Personakt

X:85, X:157, X:189 MÅNS Joensson Jönsson

Född:omkring 1600 Norra Skrävlinge, (M) 1)
Död:efter 1681 Torrlösa, (M), Brödåkra 1 1)

Barn med X:86, X:158, X:190 HUSTRU Måns Joensson (1604? - >1683)

Barn:
IX:79 ÅKE Månsson (1626 - 1709)
ELNA Månsdotter (1640? - )
JON JOEN Månsson (1640? - 1690?)
IX:43, IX:95 JÖNS Månsson (1641 - 1700)
NILS Månsson (1654 - 1728)

Noteringar

Finns att köpa på Internet:
41 Avkomlingar till bonden Måns Jönsson i Brödåkra, Torrlösa socken (f. i början av 1600-talet. 716 204 kr
DigiArkiv

familjen Püss hemsida:
9:660 fm ff mf mf f

JÖNSSON JOENSSON, Måns 13:10388 (807). Född i början av 1600-talet i Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Levde i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Ragnar Odhnoff). Död mellan 1681 och 1684 i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Levde 1671 i Brödåkra, Torrlösa (M) (Ragnar Odhnoff). Åbo.Eventuellt Joensson.Återfinns i Ragnar Odhnoffs genealogiska samling 23:I:2.

Eventuellt gift med Larsdotter.

Eventuellt ett barn Åke Månsson, som är dopvittne 1689 till Jöns Månssons barn. Åke Månsson dog 1709 8/5 83 år 2 månader gammal och är alltså född omkring 1626. Hans hustru Else dog i mars 1729.

Eventuellt ett barn Elna, gm Nils Jönsson i Ekeröd, senare i Värslätt, Billinge.Först kan konstateras, att Jöns Månsson i Teckomatorp och Nils Månsson i Brödåkra var bröder. I Onsjö härads dombok för 1685 lämnas nämligen den upplysningen, att i häradet fanns två bröder, som var nämndemän, nämligen Jöns och Nils Månsson. Under inran om att detta inte får ske enligt lagen beslutar tingsrätten, att den senast utnämnde, nämligen Nils Månsson i Brödåkra, skall avträda som nämndeman. Till tröst för den avträdande innehåller så domboken följande lilla sats: "Och betackar Hr Häradshöfdingen för den tid han Nämbdeman suttit hafver". Till nämndeman i Nils Månssons ställe utsågs Pehr Jönsson i Boosgården (Norrviddinge sn).

De båda brödernas fader har hetat Måns. Det urkundsmaterial som genomgåtts visar, att åtminstone under tiden 165_ - 1671 på hemmanet Brödåkra funnits en åbo som hetat Måns Jönsson eller Måns Joensson. I mtl 1684 heter bonden på hemmanet Nils Månsson. Då dennes broder döps till Jöns, finns all anledning att draga den slutsatsen att Måns Jönsson var de båda brödernas far. Jöns Månsson har en son som döps till Måns, som av dödsåldern att döma var född 1685. Beträffande Nils Månsson äldste son, som döptes till Måns var han född ca 1687. På grund av vad nu sagts kam man nog utgå från att Måns Jönsson i Brödåkra dog senast år 1685.Ur det åberopade urkundsmaterialet torde här få återges följande för hemmanet Brödåkra.

1658 (länsräkenskaperna): Mons Joensson.

1661 (jordebok): Måns Jönsson.

1663 (mantalslängd): Måns Olsson, h. Gunnel?

1670 (jordebok): Måns Jönsson (ev. Jonsson).

1671 (jordrevningsprotokoll): Måns Jönsson.

1684 (mantalslängd): Nils Månsson, h.

1688 (jordebok): Nils Månsson.

1694 (mantalslängd): Nils Månsson, h, 2 dr., 2 p.

1709 (mantalslängd): Nils Månsson, h. Bente, son Måns, dr. Pehr, p. Bohl.

1710 (mantalslängd): Nils Månsson, h. Bengta, son Måns, dr. Biörn, p. Boel.

1711 (mantalslängd): Nils Månsson, h. Bengta, dr. Anders, p. Sissa.

1717 (åbolängd i Carl Bonde:"Trolleholm förr och nu": Joen Nilsson.

1726 (mantalslängd): Joon Nilsson, h., dr. Påhl, g. Anders, p.Bengta.

1727 (mantalslängd): Joen Nilsson, h., 1 dr.

1728 (mantalslängd): Carl Månsson, h., 1 dr., 1 p., inhyses gossen Pehr (sjuk, fattig och tjenstlös).Nämnas kan, att Nils Månsson fanns på Brödåkra enligt såväl 1716 som 1727 års dombok. Däremot uppges hans hemort i 1728 års dombok vara Teckomatorp. Såväl 1727 som 1728 anges hans ålder vara 73 år.

Uppgifterna i 1663 års mtl kan bero på ett misstag. Vid denna tid fanns nämligen i Östraby, Torrlösa sn, en bonde vid namn Måns Olsson.

Huruvida Jöns och Nils Månssons fader haft patronymikon Jönsson eller Joensson är svårt att avgöra. Båda bröderna har söner, som döps till Jon. Någon son till Måns Jönsson som hetat Jon eller Joen är inte känd. Som fadder vid barndop 1689 hos Jöns Månsson fanns bl.a. Jon Månsson i Felestad. Huruvida han kan ha varit en son till Måns Jönsson eller Joensson har inte kunnat utrönas. Vid barndop hos Nils Månsson i Brödåkra har Jon Månssons namn emellertid inte påträffats bland faddrarna. Inte heller har Jon Månssons hustru stått fadder vid något av de barndop hos Jöns Månsson och Nils Månsson, som är kända.

Enligt de danska Ekstra Skattemandtallerna (ES) fanns år 1643 i Skrävlinge by, Norra Skrävlinge sn, en bonde vid namn Mogens Joensen. Och enligt ES för 1620 brukades Skrävlinge mölla i samma sn av bonden Joenn Jensen. Det är naturligtvis tänkbart, att Mogens Joensen i Skrävlinge är identisk med den Monns Joensson, som första gången påträffats på Brödåkrahemmanet i Torrlösa sn år 1658. En omständighet, som synes stödja ett sådant antagande, är att Jöns Månsson från Brödåkra samt senare även hans broder Nils Månsson och dennes son Jon Nilsson kom att bli bosatta på hemman (Teckomatorp) inom Norra Skrävlinge sn. Uteslutet är inte, att släkten ursprungligen haft sina rötter i Norra Skrävlinge. Vad beträffar den förut omnämnde Joenn Jensen i Skrävlinge mölla kan han möjligen ha varit fader till Mogens Joensen i Skrävlinge by.

Namnet Lars synes ha burits av någon förfader till Jöns och Nils Månsson från Brödåkra. Jöns Månsson har en son Lars f.1691 och död 1696. Denne Lars kan givetvis ha uppkallats efter sin morfar - modern hette sålunda Else Larsdotter. Men Nils Månsson hade inte mindre än två söner, som döptes till Lars. Den ene föddes 1686 och dog 1690. Den andre föddes 1693. Om man utgår från att Jöns och Nils Månssons morfar hetat Lars och denne Lars dött senast 1686, ger det förklaringen till att Nils Månsson sagda år döpte sin son till Lars. Vad angår Jöns Månsson hade han mellan 1685 och 1691 ingen son utan endast två döttrar. Först 1691, då en son föddes, kunde denne ges namnet Lars. Något belägg för nu återgivna teori har inte kunnat framskaffas.

Måns Jönsson i Brödåkra finns omtalad i Ivar Johanssons arbete "Västra Göinge härad och domsaga" (Hässleholm 1968). På sid 177 skriver sålunda I.J.: "Göingar råkade ibland ut på riskabla vägar, när de for på handelsäckor till Skåneslätten. Uppträdde flera av dem tillsammans, sökte de kanske stundom hämnas tidigare ovänlighet emot dem. Tre Vankivabönder samt Trued Andersson i Kälkarp (den senare bror till Wollemar i Stolpaberga) uppträdde våldsamt emot Måns Jönsson i "Brödagre" (Marieholm?), sköt hans hund och slog bonden. Våldsverkarna dömdes 1668 att böta vardera 4 slette daler och tillsammans 8 slette daler för att gälda bondens omkostnader. Nästa 'släboäcka' var det kanske bäst, att göingebönderna orienterade sig på andra vägar". I en not till det citerade stycket har antecknats "Skånes landsting. Vilket 'Brödagre' som åsyftas är ej klarlagt."

(Barn 8:330, s )

Gift

Barn:

MÅNSSON , Åke (1:2656). Åbo på Norra Skrävlinge nr 2. Född 1626-03-?? i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död "dödsålder 83 år 2 mån" 1709-05-08 i Skrävlinge nr 2, Skrävlinge Rote, Norra Skrävlinge (M) (Lennart Börnfors). Levde 1671 i Norra Skrävlinge (M) (jordrevn). Levde från 1672 till 1704 i Skrävlinge nr 2, Norra Skrävlinge (M). (Lennart Börnfors)

MÅNSSON, Jöns 12:5194 (157). Född 1641-07-?? i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). Död 1700-01-06 i Teckomantorp nr 1, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff, LLA). (Se 8:330, s ).

MÅNSSON , Nils (1:2658). Rusthållare, nämndeman & kyrkovärd i Brödåkra Nr 1, Torrlösa (M). Född 1654 i Brödåkra, Torrlösa (M) (6365). Död 1728-09-10 i Teckomantorp, Gissleberga Rote, Norra Skrävlinge (M) (Ragnar Odhnoff). Levde först i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M). Levde senare i Teckomatorp nr 2, Norra Skrävlinge (M). (Lennart Börnfors)

JÖNSDOTTER, Elna (1:96). Född 16.. i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Lennart Börnfors). Död i Värslätt, Billinge (M) (Lennart Börnfors).

MÅNSSON , Joen (1:2657). Gästgivare, bonde och nämdeman på Felstad nr 1, Felestad (M). Född 16.. i Brödåkra nr 1, Torrlösa (M) (Lennart Börnfors). Död efter 1692 i Felestad nr 1, Felestad (M) (Lennart Börnfors). Boende i Felestad nr 1, Felestad (M). Gästgivare. Nämndeman. Levde från 1678 till 1692 i Felestad nr 1, Felestad (M) (Städjebrev 26/1 1678 enl. Hultgren).


Källor

1)Christer Hultgren-uppgifter