Sven-Arne Silves Hemsida

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL:

Min världsbild

Mitt Gudsbegrepp

Religionerna

Skapelsen

Begreppet liv

”Himmelriket”

Livets mening

Själsligt och andligt liv

Andlig kommunikation

Andligt lärande

Reinkarnation

Andlig hjälp och vägledning

Mediala budskap

Spritualismens dilemma

Vad händer efter döden?

Karmalagen

Kärlek och Tjänande

Begreppet "Synd"

Hjälpmedel till andlig utveckling

Sammanfattning

Dikt

 

Tillbaka till startsidan 

MIN VIKTIGASTE SIDA 

är inte lämplig för alla.

Den redovisar den livsfilosofi som jag kommit fram till under 50 års sökande, experimenterande och tänkande och du som ogillar att traditionella religiösa begrepp och åsikter ifrågasätts och omvärderas skall sluta läsa här och istället enbart läsa de sidor som är religiöst neutrala.

Jag kommer att presentera mina alldeles personliga åsikter om de stora outgrundliga livsfrågorna, religion, reinkarnation och mediumitet, som jag ägnat en stor del av mitt liv att fundera över, experimentera med och djuploda så gott som mitt förstånd har medgett.

Mina åsikter och slutsatser är inte inhämtade från någon auktoritet och överensstämmer inte, vad jag vet, med någon skrift som publicerats. Visst har jag tagit till mig användbara tankar från många andra tänkare, filosofer och visionärer, men den övergripande sammanfogningen av såväl inhämtade idéer som egna erfarenheter och slutsatser har jag gjort själv.

Jag tvekade länge innan jag beslöt mig för att publicera mina åsikter och min världsbild eftersom jag varken är profet, guru eller orakel utan enbart en vanlig medmänniska som troligen ägnat mer tankemöda åt dessa frågor än vad som är vanligt.

Om någon enda som läser detta får en aha-upplevelse eller finner den lilla pusselbit som saknas i den egna världsbilden är jag mer än nöjd.

 

MIN VÄRLDSBILD

baseras mer på modern forskning, matematik och inre visioner än på traditionellt religöst tänkande.

Jag har den fasta övertygelsen att vår lilla befolkade planet enbart är en av ett oerhört stort antal planeter som har intelligent liv i vårt Universum.

Vårt Universum är dessutom enbart ett av ett oändligt antal parallella universa som jag anser existerar.

Rent religionsmässigt omöjliggör min världsbild således förekomsten av de till jorden bundna ”gudar” som finns inom flera av världsreligionerna. Ingen gudom som skapat, upprätthåller och ”härskar” över min gigantiska värld kan förklaras i bilder eller förstås med förnuftet.

Min värld har dessutom betydligt fler än de tre dimensioner som vi lever under och begränsas av.

Jag försökte under många år att finna en bild som gav rättvisa åt denna världsbild och kanske kunde göra den mer åskådlig, och först när jag kom i kontakt med Martinus Kosmologi fann jag den bild som till vissa delar åskådliggör den komplexa värld jag tror på.

Länkar:

http://www.infoplease.com/cig/theories-universe/how-many-dimensions-there.html#axzz0z1Kk7iZx

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse

http://www.martinus.se/Introduktion.pdf

 

MITT GUDSBEGREPP

är oerhört mycket större än vad de viktigare religionerna framställer det, och hur människor i allmänhet uppfattar det. För mig är Gudamakten en skapande, upprätthållande, energigivande och kommunicerande kärleksfylld energi och naturlag som finns fördelat i allt skapat och som dessutom drar lärdom av skapelsens erfarenheter. Min Gudamakt är således föränderlig och under ständig tillväxt.

Ingen lokal eller regional Gudom som favoriserar en folkgrupp (judendomen), skapar en mänsklig avkomma (kristendomen) eller lägger sig i människors matvanor och klädedräkt (islam) kan ha skapat och råda över det oändliga Multiuniversa som jag ser för min inre syn.

Å andra sidan hindrar inte detta att var och en av oss kan nå en personlig kontakt och få kraft, stöd och hjälp av ”det gudomliga” – men det sker på ett helt annat sätt än vad som framgår i de traditionella religionerna, som jag kommer att beskriva längre fram.

 

RELIGIONERNA

som uppstått och formats under hela mänsklighetens existens innehåller var och en ett uns, en mikroskopisk bit, av den fulla sanningen om det gudomliga och de andliga lagarna. De har skapats och formats för att ge en förenklad och därmed förståelig bild av vår, i grunden ofattbart stora och underbara, tillvaro – och de är anpassade till de kulturområden och de tidsåldrar där de uppstod och är aktiva.

Ingen religion innehåller alltså den fulla sanningen och den totala bilden, och alla är de behäftade med brister, oklarheter och svagheter eftersom det är människor som förmedlat och skrivit ner de andliga impulserna och kunskaperna och när sådan kunskap filtreras genom människor blir lärorna påtagligt begränsade. Dessutom finns såväl extremister och fundamentalister inom de flesta religioner som lyckas skapa förvrängningar och ibland löjliga förenklingar i de kanske i grunden vettiga lärorna.

 

SKAPELSEN

är för mig ett orubbligt faktum. Inget av denna dignitet kan ha uppstått av sig själv utan det måste finnas en skapande kraft bakom. I skapelsen finns dessutom lagar för utveckling och tillväxt av allt i det skapade. Lagar som samtidigt är självjusterande allt eftersom behov av lagändringar uppstår.

För mig finns det alltså inga som helst konflikter mellan skapelseteori och Darwins utvecklingslära. Skapelsen är skapad och Darwin har lyckats på ett förklarligt sätt redovisa en del av utvecklings- och tillväxtlagarna.

 

BEGREPPET  LIV.

Liv är fortfarande en oförståelig form av energi. Energi kan aldrig utsläckas utan enbart omformas till någon annan eneregiform. Livsenergi finns i allt skapat från mineral till människa men manifesteras på olika sätt i mineral, växt, djur och människovärld.

Troligen förekommer ett flöde av livsenergi mellan dessa olika ”världar” och bidrar till att lägre livsformer på sikt omvandlas till högre.

Allt liv är dessutom besjälat och Hasse Andersson kan vara helt lugn att även hunden har en plats i ”himlen” tillsammans med all övrig livsenergi.

 

”HIMMELRIKET”.

Att i ord förklara hur något ickefysiskt eller flerdimensionellt ser ut och fungerar är en omöjlighet.  Om man gör en jämförelse mellan möjligheterna och ”livsrummet” i en 2-dimensionell serietidningsvärlds och vår vanliga 3-dimensionella tillvaro och sedan försöker att i tanken utöka våra 3 dimensioner med ytterligare en eller flera dimensioner så svindlar tanken och våra begrepp att beskriva en sådan verklighet räcker inte längre till.

Att det existerar mer än de tre dimensioner vi upplever i vår värld är inte fantasier eller påfund utan ett rent och skärt vetenskapligt och framför allt matematiskt faktum.

Dessa dimensioner krävs för att få en rimlig förklaring till min utökade världsbild – men i och med det så kan jag radera ut alla de orimligheter och vansinnigheter som behäftar de vanliga religionsutövarnas förklaringar om Gud och skapelsen.

Min Gud är ingen gubbe med eller utan vitt skägg utan en naturkrafternas yttersta urkraft – enorm och oförståelig – opersonlig och personlig på en och samma gång.

Himmelriket är inte heller någon fysisk plats utan ett andligt energitillstånd där kanske vissa andliga omgivningar inte är så olika vår jordiska tillvaro, men ändå så annorlunda och innehållsrika att ingen jämförelse är möjlig.

Himmelriket är inte heller något enhetligt begrepp för en enda plats utan innehåller troligen oerhört många energinivåer – där det finns nivåer som passar alla upptänkliga former av liv och utvecklingsnivåer av liv.

 

MENINGEN MED LIVET

är utveckling och införskaffande av kunskap av olika sort.

Tänk dig den ytterst begränsade bilden att en forskare skapar ett dataprogram som utför mer och mer avancerade uppgifter och dessutom tar till sig och lär av misstag och fel under arbetets gång och därmed växer i kunskap och erfarenhet och samtidigt förändrar och effektiviserar sitt eget arbetssätt. Förstora denna bild till gigantformat och ersätt dataprogrammet med fysiskt och andligt liv och du har min bild av verkligheten.

Var och en av oss är en liten, liten del i detta utforskande, erfarenhetslagrande och självlärande program – en del som inte i sig är så betydelsefull, men ändå unik och oumbärlig för att hela programmet skall fungera.

Programmet fungerar på alla livsnivåer och arbetar inom mineral- växt-, djur- och människovärld såväl på det fysiska planet som på det själsliga och andliga.

 

SJÄLSLIGT OCH ANDLIGT LIV.

Den fysiska kroppen kan man skriva mycket om, men den är utredd till stora delar och kommer att utredas ännu mer av experter, så den kommer jag inte att orda så mycket om.

De flesta människor identifierar sig med sin kropp och uppfattar det som att det är den som är dem själva, den fulla individen. Enligt dem är det kroppen som tänker, drömmer, fantiserar, har drifter, känslor och kunskapstörst och lagrar upp minnen och erfarenheter – ja har alla de funktioner som symboliserar totalbilden av människan.

I verkligheten (åtminstone min verklighet) är kroppen bara ett redskap som individen behöver för att kunna leva och fungera i vår fysiska värld – men själva individen är så oerhört mycket mera och betydligt mer komplex än själva kroppen.

Hjärnan som anses vara sätet för tankar och känslor är enligt min åsikt endast en transformator eller relästation till och från en högre form av mänskligt liv, nämligen själen.

Själen å sin sida är endast en bråkdel av vårt hela andliga jag, men ändå den som avspeglas i det fysiska jaget och skapar de identiteter som är du och jag i detta livet. Själen är den bråkdel som vårt andliga jag just för tillfället ansett behöva ytterligare erfarenheter, kunskaper och utbildning. Kunskaper som automatiskt förmedlas till vår fulla andliga individ och bidrar till vår andliga utveckling.

Den andliga individen är således mycket större, har mer erfarenheter och kunskap och är betydligt högre andligt utvecklad än den själ som kommer till uttryck i det fysiska livet.

Ditt ”andliga jag” är Gudalikt och en omistlig del av Universums andliga struktur.

Detta ”andliga jag” har direktkontakt med de oräkneliga andra andliga jag som utgör förbindelselänken mellan den högsta Gudomliga kraften och vår fysiska värld.

Kroppen är vår fysiska ”mekanism” som vi lever med under våra jordeliv. Själen är den andliga del som vi är mest medvetna om. Den innehåller våra känslor, tillgängliga kunskaper och även en vetskap om såväl de andliga lagarna som de drömmar och förhoppningar vi uttryckt inför vårt jordeliv. I själen finns svaren på alla våra frågor – men få människor vågar lita till den inre kommunikationen. De söker istället svar på sina frågor via medier, siare och spåmän - där svaren blir starkt färgade av den förmedlande personens egna tankar och känslor och därigenom inte så exakta som de skulle ha blivit om frågan istället ställts till det  inre andliga jaget.

I dödsögonblicket brister den kommunikationslänk som förenade kropp och själ under det fysiska livet. Denna länk brukar oftast kallas ”silversnöret” och själen lämnar då den döda kroppen för att fortsätta en längre eller kortare period i en ganska jordnära andlig tillvaro.

Denna tillvaro präglas till 100 procent av de känslor som var de förhärskande under jordelivet. En förgrämd och missnöjd människa kommer att uppleva sin själsliga tillvaro som gruvligt obehaglig. En hatisk människa har kvar sin aggression och kommer att fortsätta att vara hatisk mot allt den möter i den nya tillvaron och en liderlig eller girig frossare får möjlighet att snylta in sig i andra frossares tankevärldar och på så sätt tillfredsställa sina drifter.

I den värld själen lever i strax efter döden är allt skapat av tanken och allt speglar de egna tankarna och känslorna.

En förnöjsam människa med glädje i själen kommer alltså att befinna sig i en riktigt trivsam, glad och ljus värld, medan de med drifter, aggressioner, hämndbegär och hat befinner sig i en kall, ogästvänlig och rent ut sagt vidrig värld – ett rent och skärt helvete skulle man kunna säga.

Lika söker lika brukar man påstå – och detta gäller i allra högsta grad i den själslig/andliga tillvaron. Där bildas grupper av individer som har samma känslor och samma personlighetstyp och det förstärker naturligtvis den enskilde individens egna känslor genom gruppåverkan. Detta innebär att en glad människa gläds ännu mer genom sina nyvunna vänners glädje medan en argsint blir ännu argare eftersom alla i omgivningen utstrålar ilska.

Under den period man befinner sig i detta tillstånd är kommunikation med den fysiska världen möjlig. Denna kommunikation sker med tanken och känslan och kan då utnyttjas, tydas och förmedlas via ett väl fungerande medium.

Tillvaron här är alltså präglad av de för individen mest dominerande känslorna, drifterna och begären – och den utsträcks i tid ända till dess individen själv inser och förstår hur felaktiga dessa känslor är och har en önskan att arbeta bort dem. Föst då bryts kontakten med denna halvfysiska tillvaro och vägen till högre och ljusare andliga nivåer är öppnad.

I de högre andligare nivåerna är livet mindre och mindre jordelikt och fysiskt men det finns otaliga nivåer – där var och en nivå precis lämpar sig för de individer som kommer dit. Ju högre utvecklad desto ljusare och ju lägre utvecklad desto mörkare och grövre.

Man brukar använda begreppet vibrationer för att förklara detta. Grova vibrationer för lägre utvecklade och högre vibrationer för högre utvecklade,

Helheten av de fysiska, själsliga och andliga nivåerna kan man tänka sig i triangelform där basen i triangeln är den grova fysiska tillvaron och där spetsen är de allra högsta och Gudalika vibrationerna, eller kanske helt enkelt den högsta Gudomen.

Flöde av energier som exempelvis erfarenheter och inhämtade kunskaper sker från basen och uppåt som omvänt strömmar kraft, visdom och kärlek från de Gudalika nivåerna ner till de grövre.

Detta ställer de invanda Gudsbegreppen på huvudet eftersom i min världsbild den högsta Gudomen ständigt tar till sig kunskap och därmed ytterligare utvecklas. Enligt gängse sätt att tro är ju det Gudomliga perfekt och oföränderligt redan från evighetens början, men så är inte fallet i min bild av skeendet.

På samma sätt som att energier med kunskap och erfarenheter strömmar uppåt – till nytta för alla individer som existerar i de otaliga nivåerna i denna triangel, så strömmar gudomlig energi samtidigt nedåt och genomsyrar hela denna andliga triangel. Vid basen strömmar denna Gudsenergi vidare till oss i den  fysiska världen.

 

ANDLIG  KOMMUNIKATION

är alltså den omedvetna och automatiska kunskapsöverföring som sker från vårt fysiska jag via själen till vårt andliga jag, men även den kommunikation som sker i form av inspiration, uppmuntran och kraft som sker från det andliga jaget till det fysiska. Denna kommunikation kan man göra mer medveten genom träning och meditation. Ju mer medveten man är om impulserna från sitt andliga jag desto lättare har man för att undvika att upprepa sina misstag om och om igen, vilket annars är den naturligaste och vanligaste vägen till inlärning.

Denna andliga kommunikation är däremot inte samma som den mediala kommunikationen som används av mediala personer.

 

ANDLIGT LÄRANDE OCH ANDLIGA KUNSKAPER.

Meningen med livet är att tillägna sig och utveckla andliga kunskaper som till exempel empati/medkänsla, rättrådighet, osjälviskhet, måttfullhet, ärlighet, tålamod och förståelse – allt det som ligger i begreppet äkta kärlek.

Som i all utbildning bjuder även livet först kunskapsinhämtning och därefter träning eftersom enbart kunskap inte räcker. Kunskapen måste genom träning omvandlas till insikt och insikten skall i slutänden bli en del av vår personlighet. Det är upp till oss själva att antingen lära oss uppgiften så fort som möjligt eller att livet gång på gång ställer oss inför en och samma typ av problem ända tills vi har lärt oss att hantera problemet och därigenom skaffat oss den insikt som krävs.

Det är absolut nödvändigt att påpeka att det inte är någon Gudomlig makt som pinar. plågar och straffar oss genom att livet ofta är fyllt av problem. Det är vi själva, vår inre och kanske omedvetna längtan efter att utvecklas som människa som ”programmerar in” de situationer i livet vi behöver för att lyckas med den utveckling som vi själva, d.v.s. vårt högre jag, har bestämt att vi behöver.

När vi ser oss omkring bland våra medmänniskor kan vi troligen upptäcka stora variationer i det man kan kalla ”andlig utveckling”. Vissa sätter sig själva i första rummet i alla situationer och anser sig vara ofelbara, andra har häftigt humör som inte tyglas, några har hänsynslösa drag och ytterligare andra är känslokalla och saknar förmåga till inlevelse i medmänniskors problem.

Vi kan också lägga märke till att de flesta människor inte förändras så mycket under livets gång. De kan möjligen bli mer toleranta, vänligare, lära sig tygla sitt temperament lite bättre – men blir knappast några ”skinande änglar”.

Detta är anledningen till att livets lagar inte ansett det räcka med ett enda jordeliv utan ger oss möjlighet att leva ett större antal jordeliv – en funktion som vi kallar reinkarnation.

  

REINKARNATION.

Många böcker har skrivits i detta ämne och många åsikter och tvärsäkra påståenden har jag mött under årens lopp och jag måste erkänna att jag är ganska trött på de förenklingar och generaliseringar som förekommer när reinkarnation kommer på tal.

Reinkarnation accepteras inte inom flera av världsreligionerna, medan det är grundvalen i andra.

De som tror att vi lever enbart ett enda liv och därefter förpassas till paradis eller helvete har totalt missat poängen att allt liv är utveckling och lärande.

Vår fysiska omgivning är perfekt för detta ändamål. Den innehåller allt vi behöver för att kunna leva totalt fel. Livet uppmuntrar oss att mer eller mindre ägna oss åt de s.k. sju dödssynderna: Högmod, Girighet, Vällust, Avund, Frosseri, Lättja och Vrede / Hämndbegär.

De som tror att vi enbart lever ett liv och att därefter vi fortsätter vår utveckling i en andlig värld, har svårt att förklara hur en andlig värld skulle kunna innehålla alla de frestelser som finns på jorden och som därmed gör jordelivet till en perfekt grundskola för oss människor. Hur skulle en andlig värld kunna innehålla sprit, narkotika, sexhandel, hasardspel, mord, misshandel och elakhet av olika slag - detta kan jag personligen inte koppla samman med en andlig värld utan enbart med vår grova jordiska tillvaro. Inga andliga omgivningar skulle kunna erbjuda en så raffinerad frestelsemiljö som vår fysiska värld.

Alla har vi någon eller några av de negativa egenskaper som finns under begreppet ”de sju dödssynderna” – men med hjälp av reinkarnation kommer vi på mycket lång sikt att lyckas bemästra detta och därmed nå den andliga utveckling som innebär att återfödelse inte längre är nödvändig.

Livet utsätter oss för frestelser – och att i Herrens bön begära ”utsätt oss inte för frestelser utan fräls oss ifrån ondo” är lika lönlöst som att be läraren i skolan att inte ge eleverna provuppgifter.

Liknelsen att reinkarnation kan jämföras med skolutbildning är mycket träffande. Varje liv är ungefär som en termin i en lång skolgång. För varje liv ökas kraven och uppgifterna blir svårare. Vissa människor kan gå flera terminer i en skolutbildning utan att egentligen lära sig någonting – och likadant är det med jordeliv. Vill man inte lära av livet så gör man det inte heller – och man har bara sig själv att skylla.

I vår omgivning finns människor som går i olika ”klasser” – några har hunnit lång medan andra verkar ha sin allra första termin i livens skola.

Det är lätt att tycka att medmänniskor som ha många fel skulle kunna ”skärpa sig” eller ”ta sig själv i kragen” men att ställa orimliga krav på en lågt utvecklad människa är lika fel som att lägga fram en universitetsuppgift för en grundskoleelev och kräva att denna skall klara av uppgiften. Man klarar bara uppgifter i den nivå som man har utveckling, insikt och kunskap för.

Många upplever att samma typ av problem och svårigheter dyker upp gång på gång i deras liv och det är helt korrekt. Till skillnad från den vanliga skolan är du den enda eleven i din klass – och det innebär att utbildningen går vidare först när du lärt dig läxan och klarat av examensproven. Misslyckas du med ett prov så omformas provet till ett likartat som du då möter lite senare i livet och först när du klarat av uppgiften, lärt dig läxan och kunskapen är fast förankrad i dig i form av en insikt så går du vidare till svårare uppgifter.

 

 

ANDLIG HJÄLP OCH VÄGLEDNING.

Gud hör bön – är ett gammalt talesätt och inom de västerländska religionerna har framhållits att Gudomliga väsen: Kristus inom kristendomen och änglar och helgon inom katolicismen har någon form av gudomlig fullmakt att ta emot böner och ge bönesvar. Kristusgestalten uppfattas ju till och med som en del av Gudomen själv med full gudomlig behörighet.

Samtidigt påpekas av religionsutövarna att man måste vara troende för att till fullo få del av nådegåvorna. Jag tvivlar på att "min" Gud tar hänsyn till trostillhörigheter eftersom det är den inre individens kvalitet som räknas och inte on människan ät förankrad i en korka eller ej. De troende reducerar därmed den Gudomliga kärleken till att fungera efter metoden "Nedladdningsbart Antivirusprogram" på Internet. Tro lite grand och ladda ner så får du basfunktionerna av bönesvar, men om du blir troende och därmed betalar abonnemangsavgiften så får du fullversionen av bönesvarsprogrammet. En så futtig och småaktig Gud, som kräver tillbedjan och ceremonier för att ge den lilla människan sin kärlek, kan jag inte acceptera. Om vi människor kan älska våra barn förbehållslöst utan att kräva någon form av "tillbedjan" varför skulle en Gud göra det?

Jag bedömer att den Gudskraft, som skapat och härskar över det multiuniversum jag tror på, knappast har intresse av att vara en personlig passupp åt mig. Däremot tror jag att ett stort antal av de andliga individer som finns i de närmre andliga nivåerna både kan och vill förmedla mina tankar och osjälviska önskemål uppåt och samtidigt besvara detta med den visdom, kraft och kärlek de kan förmedla från de högre andliga nivåerna.  Härigenom har jag alltså en direktkontakt med den högsta Gudomen även om den sker via ett oändligt antal mellanhänder. Jag nöjer mig  med detta eftersom jag så många gånger i mitt liv upplevt att kommunikationen fungerar oklanderligt och det utbyte jag har fått har varit överväldigande.

Var och en av oss har dessutom en eller flera personlig hjälpare. De har kallats skyddsandar, skyddsänglar, guider eller andliga lärare – och dessa begrepp avser en och samma sak.

Kontakten med vår andliga hjälpare uppstod långt innan vi föddes till det nuvarande jordelivet och i vårt innersta är vi väl förtrogen med honom eller henne och har även ett orubbligt förtroende för denne.

Kommunikationen med vår andlige hjälpare kan förtydligas och förfinas om vi ägnar tid åt att stilla vårt sinne och lära oss att i meditativ stämning rikta våra tankar inåt.  Att rabbla böner utantill eller komma med egoistiska krav lär ha liten effekt och samma sak gäller om vi försöker slippa ifrån en problemsituation vi fått som examensprov i vår andliga utveckling.

Vi kan inte heller få försmak eller information om vår framtid såvida inte detta är nödvändigt för vår utveckling.

Den överföring vi får från de andliga nivåerna sker i form av impulser, idéer, snilleblixtar eller inre bilder och ju mer avslappade och mottagliga vi är desto tydligare upplever vi dessa.

.

MEDIALA BUDSKAP.

Vi har alla ett anlag att nå sådan kontakt att vi kan kommunicera med dem som gått över gränsen och befinner sig i andevärlden, men få har tid och lust att lägga ner så många års arbete som krävs för att bli en bra förmedlare av denna typ av information.

Ett bra medium utvecklas i en typ av studiecirkel där enbart den mediala personen utbildas och där alla övriga deltagare har till uppgift att hjälpa den mediale att uppleva kommunikation bättre och bättre och med råd, uppmuntran, kritik och krav få den mediale att öka sin förmåga att ta emot, nå bra kontakt och bli tydlig och stabil i sin kommunikation. Det ställs mycket höga krav på cirkeldeltagarna eftersom de hjälper till att utveckla ett urdåligt medium om de inte ha kunskap eller vilja nog att hjälpa till på rätt sätt.

Tyvärr finns det ett stort antal personer som kallar sig medier och utövar medial verksamhet men skulle behöva skapa en ny och bättre utvecklingscirkel och arbeta med denna i ytterligare några år innan de på nytt började kalla sig medier.

Jag är medveten om att min attityd gentemot dåliga medier är hård och att jag ställer stora krav på mediumitet. Jag tillåter mig detta eftersom jag av personlig erfarenhet vet att mediumitet går att fintrimma till sådan perfektion att mediet nära nog skulle kunna locka ur en andlig varelse det personnummer den hade under sitt jordeliv.

De bästa medierna får informationen som skall förmedlas via sin andlige guide. Det är guiden som har bäst överblick över de närvarande i andevärlden och den som har stabilast kontakt med mediet. De medier som "plockar" lite information här och lite där, som "ser" någon gestalt här och någon där - ger oftast en dålig seans. Det blir fragmentarisk information som ofta inte kan fördjupas eller klargöras om något blir otydligt.

Därför reagerar jag starkt negativt när jag upplever att medier inte kan ge en godtagbar beskrivning eller beviskraftig information utan istället svamlar om oväsentligheter eller övergår till någon märklig form av själsanalys eller halvmedial förmedlig av råd som ingen i andevärlden skulle ha tillstånd att ge till en jordisk anförvant.

Vi skall inte glömma att i den andliga världen även finns nivåer där hatiska, själviska, elaka och ondsinta individer existerar – och dåligt utbildade medier som inte fått full kontroll över sin förmåga löper risken att enbart eller till största del förmedla andefattiga och felaktiga budskap från dessa istället för från de kära anhöriga de utger sig för att vara.

Så snart ett medium förmedlar ett råd i fysiska angelägenheter eller ger sig in på att beskriva seansdeltagarens själsliv borde mediet själv avbryta seansen och inse att förbindelsen inte är den rätta.

Vill du ta del av vad jag anser att ett medium bör tänka på och rätta sig efter vid sin utveckling av mediumitet kan du läsa eller ladda ner min handbok UTVECKLING AV MEDIUMITET - den finns HÄR. Handboken om CIRKELARBETE - för Mediumitetsarbete beskriver vad jag anser krävas för att utveckla ett godtagbart medium - den finns att ladda ner HÄR.

 

SPIRITUALISMENS DILEMMA.

Det var nu över 20 år sedan jag skrev en kritisk artikel eller höll föredrag som innehöll kritik mot den spiritualistiska rörelsen. Vid den tiden hade jag varit ordförande för Sveriges näst största spiritualistiska förening i drygt 20 år. I dag har jag hunnit få perspektiv på problemen men tyvärr kommit fram till att den kritik jag framförde då är fullt berättigad att framföra även i dag.

Under den internationella spiritualistkongressen jag var huvudansvarig för i Hammenhög 1984 påpekade jag att ett kritiskt påpekande som Arthur Conan Doyle gjorde vid den internationella kongressen i Stockholm 1930 var fullt berättigade att framföra även 1984.

Han ansåg att spiritualismen – som är läran om det andliga - i alltför hög grad enbart sysslade med de basala fenomenmässiga seansformerna där hälsningar från avlidna anhöriga var huvudattraktion. Detta påminde då mer om den gamla formen av spiritism som är ren andelära.

Föreningarna och rörelsen i stort borde alltså satsa mer på den andliga sidan och ransonera på den ytligare seansformen. Att enbart inrama seanserna med böner och psalmer och döpa om dem till seansandakter förändrar inte formen så mycket eftersom seanserna fortfarande innehåller samma grundelement och all satsning på andlig och personlig utveckling är minimal i de flesta föreningar.

I stället har det i dag insmugit sig ett otal former av suspekta och flummiga tankar och åsiktsriktningar som borde ha portförbjudits för länge sedan eftersom de knappast har med andlighet att göra.

 

VAD HÄNDER EFTER DÖDEN?

Denna väsentliga fråga har många funderat över och haft synpunkter på. Allt från ett totalt utsläckande av allt vad liv och medvetande heter, via en lång sömn som åtföljs av en domens dag, till ett omedelbart uppvaknande i en andlig värld.

Jag ansluter mig till 100 procent till den senare teorin och ger mig inte in på att argumentera för eller emot de övriga teorierna. Var och en av oss kommer ofelbart en dag att själva personligen få uppleva vilken av teorierna som är korrekt.

När själen lämnar kroppen och silversnöret brister, befinner sig själen redan i sina andliga omgivningar. Denna inledande värld är snarlik den fysiska som jag beskrivit tidigare och präglas starkt av ens egen personlighet och grundsinnesstämning.

I de flesta fall möter man här nära och kära sedan man anpassat sig till de nygamla omgivningarna och vilat upp sig efter sjukdom och svaghet. Man har ju varit här tidigare och de minnena finns tillgängliga.

Den del av andevärlden man befinner sig i kan man lite slarvigt beteckna som ett omvänt jordeliv. Man föds oftast gammal, sjuk och svag och här blir man starkare och ”yngre” efterhand tills man – kanske efter flera årtionden - åter är mogen att ta ytterligare en termin på jorden, och då födas som barn.

Själen har inte i sig själv någon ålder utan begreppet ung och gammal får närmast betraktas som mått på den andliga erfarenheten.

I detta tillstånd går man så igenom och värderar sitt senaste jordeliv. Vad blev rätt, vad lyckades man bra att förverkliga av sina föresatser – och vad lyckades man inte genomföra eller förbättra. Denna genomgång kan många uppleva som ytterst plågsam men den är helt nödvändig för att få den självkännedom som krävs för att planlägga en fortsatt andlig utveckling.

Ett litet fåtal kommer att uppleva att de har möjlighet att lämna denna halvfysiska värld bakom sig och fortsätta sin tillvaro i en betydligt andligare nivå. De har nått en andlig tillväxt, utveckling och insikt att de inte längre har nytta av att återfödas. Lite skämtsamt kan man påstå att de tagit en jordisk studentexamen och kan ta sig an högre studier på universitetsnivå.

Hur dessa studier är upplagda och vad som därefter finns i utvecklings- och insiktsvärld klarar vår mänskliga hjärna inte ut att få begrepp om. Inte heller var ett eventuellt slutmål kan finnas eller upplevas som är det möjligt att ens ana. Olika religioner har helt olika sätt att försöka klargöra allt från ”att uppgå i Gud” till nirvana d.v.s. ett utsläckande av all egoism och förening med den eviga allsmakten. Det enda vi kan gissa oss till med säkerhet är att denna tillvaro kommer att upplevas som kärleksfull och ljus.

För de allra flesta är denna uppåtgående väg ännu inte öppen utan vi har antingen möjlighet att nöja oss med den position vi uppnått eller, efter en längre eller kortare tid, bestämma oss för en termin till i den jordiska ”skolgången”.

När vi fattat detta beslut följer en tid av ”studiehandledning” tillsammans med vår andlige ledare. Hur detaljerade planer som går att utarbeta vågar jag inte uttala mig om – men troligen fastställs vilka kraven skall vara på föräldrar och uppväxt för att ge de erfarenheter och insikter som vi ännu har behov att tillägna oss.

Troligen fastställs även de övriga motgångar och problem vi måste genomgå för att nå vidare.

Jag vet av erfarenhet att de allra flesta har svårt att acceptera att de själva faktiskt är ansvariga för allt elände de mött under livet - men jag påpekar då bara att varje elev som tecknar sig till en kurs, samtidigt har godkänt att utsättas för de prov och prövningar som kursen innehåller.

Här gäller – som i hela livet på alla nivåer den s.k. karmalagen.

 

KARMALAGEN.

Det finns troligen inget annat som blivit så misstolkat och förvrängt som karmalagen. Den innebär i grunden helt enkelt att varje val du gör i livet skapar konsekvenser.

Man kan läsa påstående som: Allt det du utsätter andra för skall du själv få genomlida – vilket är helt fel. Eller: Varje människa måste uppleva allt – att mörda och själv bli mördad, att stjäla och bli bestulen – vilket också är helt tokigt.

Du kan lära dig livets läxor på olika sätt och behöver inte nödvändigtvis lära dig och få insikter på de allra grymmaste sätten. Om du lär dig känna empati och bygger upp en respekt för livet och allt levande genom att lära dig att sätta dig in i andras lidande och problem, har du inget som helst behov av att lära detta via dödande.

Livet är fullt av val. Du möter detta varje dag och är ofta tvingad att göra val som du inte kan undvika. Varje val ger både positiva och negativa konsekvenser och just detta är karmalagens effekter.

Låt mig ta ett par exempel:

Du bestämmer dig för att köpa en bil. De positiva konsekvenserna är att du till exempel blir friare, oberoende av andra kommunikationsmedel, kan ofta resa snabbare eller mer spontant och du kan resa bekvämare eftersom du slipper släpa runt ditt bagage på bussar och tåg. De negativa konsekvenserna är till exempel att kostnaderna belastar din ekonomi, att du kanske tvingas hyra parkeringsplats, att bilen skall ha service och vård och att bilen åldras och förslits och måste bytas efter att antal år med ytterligare kostnader som följd.

Du bestämmer dig för att inte gifta dig. De positiva konsekvenserna är att du lever ett friare liv utan tvång att anpassa dig till en partner och utan de familjeband och skyldigheter som du kanske skulle uppleva som jobbiga. De negativa konsekvenserna kan utgöra en ökande ensamhetskänsla och kanske saknad eller ånger när du upplever de gifta vännernas glädje över barn, barnbarn och familjehändelser.

Den andliga karmalagen fungerar kraftigast vid de tillfällen då man gör ett val som går helt stick i stäv med ens värderingar, moral och rättsbegrepp eller som ligger utöver vad ens utvecklingsnivå kräver d.v.s. när man gör något man inte borde göra eller när man undviker att göra något man borde göra och är medveten om att man väljer fel eller när man utför en osjälvisk handling som kanske till och med förvånar en själv. Karmalagen är ju såväl en ”straffande” lag som en belönande lag.

Karmalagen arbetar lika osvikligt som våra fysiska lagar exempelvis tyngdlagen. Ingen sätter frivilligt foten under ett 10 kg tungt fallande föremål i tro att det inte kommer att göra ont. Däremot kan vi mycket väl tillåta oss att vara otrevliga och sedan förvånas över att vi inte blir omtyckta.

Ordet Karma är sanskrit och betyder ”handling” – men karmalagen gäller inte enbart vid handlingar utan precis lika effektivt när det gäller tankar och ord. Tankar och ord skapar också karmaeffekter.

Vad bör man då göra för att livet och karman skall bli bra? Som jag nämnde tidigare så finns det både ”straffande” och ”belönande” karma – och rådet är naturligtvis att leva livet så att man undviker ”bestraffande” ord, tankar och handlingar och istället säger, tänker och gör sådant som ger ”belöning”.

En person som sprider äkta leenden och ärlig vänlighet och hjälpsamhet omkring sig skapar en atmosfär som kommer att resultera i positiva karmahändelser och den som visar upp en sur och vresig attityd och klagar, kritiserar och är allmänt otrevlig kommer att skapa en negativ karma åt sig själv.  Så enkelt är det – och så få har insett detta enkla faktum!

 

KÄRLEK OCH TJÄNANDE.

I dagens värld har rubrikens ord fått betydelsen ”Sex och Inkomster” men jag vill hänföra till dem i deras traditionella betydelse.

Kärlek av äkta sort är den absolut ädlaste känsla vi människor kan ha – och har i detta sammanhang inte ett enda dugg med sex att göra. Kärlekshandlingar är exempelvis när vi osjälviskt ställer upp för en medmänniska, ett djur eller naturen. Kärlek är när vi gör en annan människa glad. Att ge ett uppmuntrande leende till någon som verkar nedslagen eller ledsen är kärlek. Att berömma eller uppmuntra någon är att ge kärlek.

Livet är dagligen fyllt av tillfällen när vi har möjlighet att visa kärlek men de flesta utnyttjar inte detta.

Tjänande är att ställa upp för någon utan tanke på belöning. Ideellt arbete är tjänande. Att resa sig på bussen för att erbjuda en annan person sin plats är tjänande. Att lägga ut intressant och användbar information på sin hemsida är tjänande. Att vårda en sjuk eller vaka hos en döende är tjänande – men vi överlämnar ofta detta till avlönad sjukhuspersonal.

Vi har i dagens läge mycket mer fritid än vad människor hade förr i tiden – men intresset för osjälviskt tjänande och ideellt arbete har minskat drastiskt. Detta kan troligen alla hjälporganisationer och ideella föreningar vittna om.

Dagens motto är att man skall tjäna något på det arbete man utför – annars är man snäll på gränsen till dumhet och riskerar att bli utnyttjad.

Se dig om i din egen värld – visst har det funnits tillfällen då du missat tillfällen att vara hjälpsam, att tjäna eller hur? Lär dig i så fall att känna igen de tecken som finns på att någon behöver din hjälp och ställ upp!

Den belöning du kommer att få med hjälpsamhet och tjänande är ett gott samvete – och du kan kanske dessutom få ett tack och alltså tjäna dubbelt på affären! Det är aldrig för sent att ändra sitt liv och bli en tjänande medmänniska.

 

BEGREPPET ”SYND”.

Tack och lov talas det inte så mycket om synd i vårt samhälle, mer än möjligen i kyrkorna på söndagarna, och vi skall vara innerligt tacksamma för detta. Våra föräldrar och deras föräldrar bakåt i tiden levde dagligen i rädsla för att synda. Religionen då hade ett mycket starkt grepp om människor.

I dagens västvärld tycks egentligen ingenting kunna betecknas som synd eller syndigt. Allt verkar vara tillåtet och gränserna töjs för varje dag som går.

De sju dödssynderna är omoderna och bortrationaliserade till största del.

Högmod är i dag att ha ”Förmåga att presentera sig själv på ett säljande sätt”;

Girighet är att ”Värna om sina ekonomiska tillgångar för att de skall ge bästa möjliga utdelning”;

Vällust kallas ”Sexuell frigjordhet” och exponeras öppet överallt inte minst i media;

Frosseri är helt godkänt och kallas i dag ”Guldkant på tillvaron”;

Avund och lättja tar sig många allmänt accepterade uttryck,

Vrede och ilska är i dag något som lärs ut av terapeuter mot ett rejält tilltaget arvode.

Hämndbegäret ännu kanske ännu inte accepterat – fast de allmänna ropen på strängare straff i alla möjliga sammanhang visar att även den dödssynden är relativt accepterad.

Vad är då egentligen synd? Jo att synda är att göra något som strider mot ens eget samvete och ens egna rätts- och moralbegrepp och som därigenom skapar dåligt samvete.

Detta innebär att en lägre utvecklad andlig individ kan handla betydligt mer felaktigt än en högre andlig individ utan att egentligen synda. Har man inte tillägnat sig en fungerande empati så är det inte någon synd att kränka någon annan.

Du behöver alltså aldrig tveka – får du dåligt samvete för något så har du syndat.

 

HJÄLPMEDEL TILL ANDLIG UTVECKLING.

Du kan läsa hyllmeter böcker och lära dig allt utantill utan att detta ger dig ett uns andlig utveckling.

Du kan läsa detta jag skrivit och nicka godkännande utan att du därmed stiger ett enda pinnhål i andlig utveckling. 

Det enda som utvecklar dig som andlig individ är att du lär av de läxor livet erbjuder dig.

Lev så att du ständigt har gott samvete, fungera så att du sprider glädje, värme och kärlek kring dig, hjälp där din hjälp behövs – utan att tänka på ersättning i någon form men framför allt: lär dig att pejla ditt eget inre.

Du har all världens andliga kunskap inom dig. Ingen visman, präst eller guru kan ge dig rättare svar på dina andliga frågor än vad ditt eget inre kan göra. Lita mer på ditt eget inre än på någon auktoritet i världen omkring dig när det gäller din egen andliga individ.

Men – tro inte att du når kontakt med ditt eget inre utan att offra både tid och krafter åt att lära dig lyssna till din inre röst. Du lever i en stressig värld fylld av störande intryck av olika slag och för att kunna uppfatta den inre rösten krävs stillhet, harmoni och tanketystnad.

Du måste kunna slappna av och gå in i en form av meditativt tillstånd för att kommunicera med dig själv. Ett tillstånd där störande tankar har stillnat, där världens störande påverkan reducerats till ett minimum och där du känner dig uppfylld av lugn och kärleksfull harmoni.

Det finns många sätt att lära avslappning och du måste välja det som du upplever passar dig själv, och använda dig av det regelbundet under lång tid för att nå fram till målet. Du får ingenting gratis men tiden du ägnar åt inlärningen ger en fantastisk utdelning som kompenserar dig för all tid och möda.

När du sedan lärt dig nå kontakt med ditt inre jag, ditt eget gudomliga kunskapscenter, får du samtidigt tillgång till de energireserver som finns inom varje levande individ. Denna andliga kraft ökar dina möjligheter att fungera på det sätt som är bäst för dig själv och samtidigt bäst för hela din omgivning. Du har möjlighet att bli en ljusgestalt som kan ”försätta berg” och bli ett föredöme och ledstjärna för dina medmänniskor.

 

SAMMANFATTNING.

Den Högste, Den Stora Vita Anden, Vår Herre, Gud, Allah eller vilket namn nu människor i olika delar av världen använder för beteckning – är en och densamma i alla religioner.

Vår underbara värld är enormt mycket större än vad vi kan ana eller förstå.

Var och en av oss är en gnista, en partikel eller en mikroskopisk del av det/den som vi i västvärlden kallar Gud.

Allt i universum är besjälat och allt är i kontinuerlig utveckling mot högre andlig kunskap.

Alla själar är eviga och därigenom är döden enbart en form av förvandling från ett själsligt tillstånd till ett annat.

Varje liv vi lever är en termin i en andlig skolgång.

Karmalagen eller lagen om sådd och skörd är den andliga lag som fungerar som vår personlige lärare under de fysiska liven.

Ett liv räcker inte för att lära sig all kunskap och därför återföds (reinkarnerar) vi gång efter gång.

Mellan de fysiska liven finns ett aktivt liv i en andlig värld.

Vad slutmålet med all andlig utveckling är har vi inte förmåga att föreställa oss.

Den persiske skalden och mystikern Djalalu´dD´m Rumi skrev:

Jag dog som sten och blev till växt,  

Jag dog som växt och blev till djur,   

Jag dog som djur och blev till människa.

Varför då frukta döden?  

Blev jag någonsin mindre genom att dö? 

 

En gång jag dör som människa

och blir en varelses av ljus, en drömmens Ängel  

Men vidare min väg – allt utom Gud försvinner,

jag blir vad ingen hört och ingen sett     

Jag blir till stjärna ovan alla stjärnor och strålar ovan födelse och död.